O planach gospodarki niskoemisyjnej

Plany obejmują zakres przedsięwzięć na szczeblu gminy/gmin, w ich obszarze geograficznym. Koncentrować się będą na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, czyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. W przyszłych pracach uwzględnia się współuczestnictwo podmiotów będących producentami lub odbiorcami energii ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego. Plany obejmą obszary, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej ( w tym planowanie przestrzenne). Ponadto muszą być one spójne z tworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe i programami ochrony powietrza. Od przyszłych działań oczekuje się także wpływu na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii poprzez m.in. edukację i współpracę z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami.

Oczekuje się także, że plany gospodarki niskoemisyjnej będą kompleksowo określać zadania inwestycyjne w następujących obszarach:

  • zużycie energii w budynkach, instalacjach i urządzeniach komunalnych, usługowych niekomunalnych, budynkach mieszkalnych, oświetleniu ulicznym; zakładach przemysłowych i dystrybucji ciepła;
  • zużycie energii w transporcie publicznym, taborze gminnym, transporcie prywatnym i komercyjnym, transporcie szynowym w tym także poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu;
  • gospodarka odpadami – w zakresie emisji niezwiązanej ze zużyciem energii;
  • produkcja energii – zakłady bądź instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS;
  • zadania nieinwestycyjne – takie jak planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej, etc.

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

  • o 20% zredukować emisje gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.;
  • o 20% zwiększyć udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii ( dla Polski 15 %);
  • o 20% zwiększyć efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz BAU (ang. business as usual ) na rok 2020.

 

źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,516,juz-dzisiaj-prawie-tysiac-polskich-gmin-planuje-wykorzystanie-srodkow-w-ramach-nowej-perspektywy-finansowej-ue.html